LEIPOMO SALONEN OY:N KULUTTAJAPALVELUREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA

Rekisterin pitäjä 

 • Leipomo Salonen Oy
 • y-tunnus 1788908-8
 • Vähäheikkiläntie 59
 • 20810 Turku

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Raisa Lundell
tietosuoja@leipomosalonen.fi

 

Rekisterin nimi

Leipomo Salonen Oy:n kuluttajapalvelurekisteri

 

Kuluttajapalvelurekisteriin tallennettavien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kuluttajapalvelurekisterin tarkoitus on mahdollistaa yhteydenpito kuluttajapalautteiden lähettäjiin, palautteiden käsittely, palveluiden ja tuotteiden suunnittelu ja kehittäminen, tietojen tilastointi ja tutkimus, sekä mahdollisiin reklamaatioihin ja vaatimuksiin vastaaminen.

Kuluttajapalveluita tarjotaan Leipomo Salonen Oy:n internetsivustolla, joilla kerätään palautetta sekä tietoja tuotteiden ja toiminnan kehittämiseksi. Verkkosivuilla ja –palveluissamme käytämme evästeitä (cookies), jos hyväksyt selaimessa erikseen niiden käytön. Evästeiden tarkoituksena on antaa verkkosivustoilla ja –palveluissamme vierailijalle pääsy erilaisiin toimintoihin sekä analysoida verkkosivuston ja -palvelun toimivuutta. Sinulla on mahdollisuus poistaa evästeet käytöstä sekä estää kaikki evästeet selaimellasi tai laitteellasi seuraamalla internetsivuston ohjeistusta.

Rekisteröitävien henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus eikä sopimuksen tekemisen edellytys, eikä tietoja ole pakko toimittaa. Reklamaatioihin ja vaatimuksiin vastaaminen edellyttää kuitenkin näitä koskevien henkilötietojen toimittamista.

Kerättyjä tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä automaattisen tietojenkäsittelyn keinoin tehtävään profilointiin tai päätöksentekoon.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on henkilön antama nimenomainen suostumus, ja / tai sopimuksen täytäntöönpano, jossa rekisteröity on osapuolena, ja / tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu esimerkiksi oikeudelliseen vaatimukseen vastaamiseksi henkilötietojen käsittelylle.

 

Rekisteriin kerättävät henkilötiedot

Rekisteriin voidaan kerätään seuraavia tietoja:

 • nimi
 • puhelinnumero
 • postiosoite
 • sähköpostiosoite
 • tilinumero
 • palautteet, kehitysehdotukset, valitukset ja näihin annetut vastaukset liitteineen (tiedot voivat sisältää myös palautteenantajan toimittamaa terveydentilaa koskevaa tietoa, jotka säilytetään erityistä huolellisuutta noudattaen arkaluontoisena tietona erillään muusta tiedosta)

Mikäli olet hyväksynyt evästeiden käytön yrityksen verkkosivulla, edellä mainittujen tietojen lisäksi voimme kerätä verkkosivujemme ja –palvelujemme osalta seuraavaa tietoa:

 • päätelaitetta koskevat tiedot (IP-osoite, käyttöjärjestelmä, selainversio ja vastaavat tiedot)
 • kiinnostuksen kohteet ja profilointitiedot markkinoinnin kohdentamiseksi
 • analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot

 

Tallennettavien henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään palautteen antajilta, viranomaiselta, alihankkijalta, private label –tuotteen myyjältä  tai muulta asiakkaalta, vakuutusyhtiöltä, tai rekisteröidyn erillisellä valtuutuksella terveyspalveluiden tuottajalta. Viranomaisilta, alihankkijoilta ja private label –tuotteiden myyjiltä kerätään ja/tai tarkistetaan samoja tietoja kuin palautteenantaja on toimittanut. Vakuutusyhtiöiltä kerätään mahdollisiin korvausasioihin liittyvät asiakirjat henkilötietoineen.

Verkkosivustolla tietoja kerätään sivustoilla vierailijoiden liikkeiden mukaan myös evästeiden avulla, mikäli rekisteröity on hyväksynyt evästeiden käytön.

 

Rekisteröityjen henkilötietojen luovutukset ulkopuolisille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja käsitellään pääsääntöisesti Leipomo Salonen Oy:ssä. Tarvittaessa reklamaatioihin ja vaatimuksiin liittyviä tietoja voidaan käsitellä myös raaka-aine- / ja pakkaustoimittajien kanssa, private label –tuotteiden myyjäyritysten kanssa sekä alihankintatuotteiden osalta alihankkijoiden kanssa. Edelleen tietoja käsitellään tarvittaessa myös terveystarkastajan ja elintarviketurvallisuussertifikaatin auditoijan kanssa. Mahdollisiin tuotevirheiden selvittelyyn liittyviä tietoja, joiden epäillään vaikuttaneen rekisteröidyn terveyteen, käsitellään tarvittaessa terveyspalvelun tuottajan ja vakuutusyhtiön kanssa. Tietoja voidaan luovuttaa myös muille ulkopuolisille lainsäädännön tai oikeusvaateeseen vastaamisen edellyttämissä tilanteissa.

Myös verkkosivustolla ja -palveluissa evästeiden avulla kerättäviä tietoja käsitellään Leipomo Salonen Oy:n sisällä, mutta tietojen käsittelyyn (mm. analysointiin) voidaan käyttää myös ulkopuolisia alihankkijoita tai palveluntarjoajia.

Mikäli ulkopuolisia yhteistyökumppaneita, palveluntarjoajia tai alihankkijoita käytetään Leipomo Salonen Oy:n luovuttamien tietojen käsittelyssä, heidän kanssaan on tehty sopimukset siitä, että he käyttävät tietoja ainoastaan rekisterinpitäjän määräämiin käyttötarkoituksiin.

Pääsääntöisesti rekisteriin kerättyjä tietoja ei käsitellä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Joissain tapauksissa käyttämämme ulkopuoliset palveluntarjoajat voivat sijaita ja/tai käsitellä keräämiämme henkilötietoja myös Euroopan talousalueen ulkopuolisissa eli niin kutsutuissa kolmansissa maissa. Tällöin varmistamme henkilötietojen kansainvälisten siirtojen oikeudelliset perusteet Privacy Shield –järjestelyn tai EU:n mallipykälien mukaisesti tai varmistaen muutoin, että EU:n tietosuoja-asetuksen kaikki edellytykset tietojen siirrolle sekä käsittelylle kolmansissa maissa täyttyvät.

 

Henkilötietojen säännönmukaiset säilytysajat

Leipomo Salonen Oy säilyttää rekisteröityjä henkilötietoja ainoastaan rekisterin tarkoituksen toteutumisen edellyttämän ajan.

Rekisteriin tallennettavat tiedot poistetaan viiden (5) vuoden kuluessa siitä ajankohdasta, kun asiakas on antanut asiakaspalautteen. Tietoja saatetaan kuitenkin säilyttää tarvittaessa pidempään, jos siihen on rekisterin tarkoituksen kannalta perusteltu syy kuten asiakaspalautteessa esitetyn palautteen selvittäminen, vaatimukseen vastaaminen, korvausten maksamista koskevan sopimuksen toteuttaminen tai muu lakiin perustuva syy.

Verkkosivustollamme kerättyjen henkilötietojen osalta poistamme tiedot, kun tietojen käsittelyn ilmoitettu käyttötarkoitus on päättynyt.

 

Henkilötietojen suojaamista koskevat turvatoimet ja menettelyt

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti teknisin suojakeinoin ja tietosuojamenetelmin.

Rekisterin käyttöoikeudet ovat ainoastaan tietyillä henkilöillä, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja/tai henkilötietojen käsittely. Käyttäjillä on käyttäjätunnukset ja salasanat henkilötietoja sisältävien sähköisten järjestelmien käyttöön. Tietokannat on suojattu palomuurein ja muin teknisin suojauskeinoin ja palvelimet ovat suojattuja.

Henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia, ja he ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen, jossa he ovat sitoutuneet noudattamaan Leipomo Salonen Oy:n henkilötietosuojakäytänteitä ja voimassaolevaa lainsäädäntöä. Henkilöstö on ohjeistettu henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan. Ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, joissa ne ovat sitoutuneet noudattamaan Leipomo Salonen Oy:n henkilötietosuojakäytänteitä ja voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

Rekisteröityjen henkilöiden oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä tallennettujen tietojen korjaamista, poistamista tai täydentämistä, mikäli tallennetut tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyn tietojenkäsittelyn ja keruun tarkoituksen kannalta. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan koskevan käsittelyn rajoittamista sekä oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen. Oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen kattaa rekisteröidyn oikeuden saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka on siirretty rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, kun käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyn, joka haluaa käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan, on esitettävä tätä koskeva yksilöity pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (tietosuojaselosteen kohta 2) omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Tarkastuspyynnön toteuttamisesta peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastamisesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

 

Henkilötietojen käsittelyn kieltäminen, rajoittaminen ja vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely, peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä peruutuksen ja/tai vastustuksen vaikuttamatta ennen peruuttamista ja/tai vastustamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttamista tai käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (tietosuojaselosteen kohta 2) omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa muodossa.

 

Valitusoikeus henkilötietojen käsittelystä

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

Muutokset tietosuojaselosteessa

Leipomo Salonen Oy kehittää jatkuvasti henkilötietosuojakäytäntöjään muuttuvan lainsäädännön ja uusien tarpeiden myötä. Ajantasainen versio kuluttajapalveluiden osallistujarekisterin tietosuojaselosteesta ja informointiasiakirjasta löytyy aina verkkosivultamme osoitteesta www.leipomosalonen.fi.

 

Päivitetty 14.12.2020