LEIPOMO SALONEN OY:N MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA

Rekisterinpitäjä

 • Leipomo Salonen Oy
 • y-tunnus 1788908-8
 • Vähäheikkiläntie 59
 • 20810 Turku

 

Yhteyshenkilö rekisteriä  koskevissa asioissa

 • Tuula Vainio-Syrjälä
 • tietosuoja@leipomosalonen.fi

 

Rekisterin nimi

Leipomo Salonen Oy:n markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Leipomo Salonen Oy:n markkinointirekisteriin kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja viestintä; asiakkaiden kiinnostuksen kohteiden kartoittaminen ja viestinnän kohdentaminen; liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen; sekä tietojen keräys ja tilastointi.

Leipomo Salonen Oy järjestää markkinointitarkoituksissa myös kilpailuja ja kampanjoita, joihin osallistuvista kerätään henkilötietoja markkinointirekisteriin. Kilpailuihin liittyen rekisterin tarkoitus on mahdollistaa ulkopuolisten osallistujien osallistuminen niihin, kilpailuihin liittyvä viestintä ja markkinointi (esimerkiksi voittajatietojen julkaiseminen), palkintojen toimittaminen sekä tuotteiden ja kilpailuiden kehittäminen.

Kilpailuihin, tuotevalikoimaamme ja yhtiöömme liittyen voit vierailla internetsivustoillamme, joilla kerätään palautetta sekä tietoja tuotteiden ja toiminnan kehittämiseksi. Verkkosivuilla ja –palveluissamme käytämme evästeitä (cookies), jos hyväksyt selaimessa erikseen niiden käytön. Evästeiden tarkoituksena on antaa verkkosivustoilla ja –palveluissamme vierailijalle pääsy erilaisiin toimintoihin sekä analysoida verkkosivuston ja -palvelun toimivuutta. Sinulla on mahdollisuus poistaa evästeet käytöstä sekä estää kaikki evästeet selaimellasi tai laitteellasi seuraamalla internetsivuston ohjeistusta.

Kilpailuihin, tuotevalikoimaamme ja yhtiöömme liittyen voit vierailla myös Facebookissa, Youtubessa ja Instagramissa (= kolmannen osapuolen ylläpitämissä sosiaalisissa verkostoissa) rakennetuilla sivustoillamme. Kolmannen osapuolen työkaluilla voidaan myös käyttää evästeitä (=cookies) muun muassa käyttäjätilastojen laadintaan, jos hyväksyt selaimessa erikseen evästeiden käytön. Näilläkin sivuilla sinulla on mahdollisuus poistaa evästeet käytöstä sekä estää kaikki evästeet selaimellasi tai laitteellasi. Kehotamme tutustumaan sosiaalisten verkostojen evästeiden hallintapolitiikkaan kyseisillä sivustoilla.

Rekisteröitävien henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus eikä sopimuksen tekemisen edellytys, eikä tietoja ole pakko toimittaa. Kilpailuihin liittyen mm. palkinnon toimittaminen edellyttää kuitenkin henkilötietojen antamista.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1a) kohdan mukainen rekisteröidyn suostumus. Kilpailuihin liittyen suostumus alle 16-vuotiaiden osallistujien osalta pyydetään myös vanhemmalta tai muulta huoltajalta, jolloin vanhempi tai muu huoltaja ilmoittaa omat sekä lapsen yhteystiedot rekisteriin. Lisäksi henkilötietojen käsittely voi perustua EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1f) kohdan mukaiseen rekisterinpitäjän tai kolmannen oikeutettujen etujen (liiketoiminnan asiakaslähtöisen kehittämisen) toteuttamiseen. Rekisterinpitäjällä on lainmukainen, perusteltu intressi kehittää liiketoimintaa ja tiedottaa asiakkaille toiminnastaan sekä markkinoida asiakkaille erityisesti sellaisia tuotteita tai palveluita, jotka asiakkaat ovat itse ilmoittaneet kiinnostuksenkohteikseen. Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää suoramarkkinointi ja vastustaa tietojensa käsittelyä, joten käsittely ei ole rekisteröidyn perusoikeuksien vastaista. Lisäksi henkilötietojen käsittely voi perustua tietyissä laissa säädetyissä tilanteissa rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen (esimerkiksi tietojen luovuttamiseen poliisille rikoksen selvittämiseksi).

Kerättyjä tietoja ei käytetä automaattisen tietojenkäsittelyn perusteella tehtävään päätöksentekoon tai profilointiin. Verkkosivustoillamme ja -palveluissamme kerättäviä tietoja voidaan käyttää profilointiin sivuilla vierailijan tai vastaavan profiilitietojen kohderyhmän kiinnostuksen kohteiden selvittämiseksi mainosten kohdentamista varten. Sähköistä suoramarkkinointia teemme ainoastaan ennalta annetun suostumuksen perusteella, ja annettu suostumus oikeus perua koska tahansa.

 

Rekisteriin kerättävät henkilötiedot

Rekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • asiakkaan perustiedot (nimi ja yritysasiakkaiden osalta lisäksi yhteyshenkilön nimike sekä yrityksen nimi ja y-tunnus)
 • asiakkaan yhteystiedot (puhelinnumero, postiosoite, sähköpostiosoite, ja yritysasiakkaiden osalta myös yritysten yhteystiedot)
 • kampanjatieto kampanjasta johon on osallistuttu sekä sen yhteydessä annetut tiedot
 • kuvatallenne (kampanjatapahtumissa tai palkinnon luovutuksen yhteydessä, kuvan tallentamiseen ja julkaisemiseen kerätään erikseen kirjallinen suostumus)
 • suoramarkkinointikiellot

Mikäli olet hyväksynyt evästeiden käytön yrityksen verkkosivulla, edellä mainittujen tietojen lisäksi voimme kerätä verkkosivujemme ja –palvelujemme osalta seuraavaa tietoa:

 • päätelaitetta koskevat tiedot (IP-osoite, käyttöjärjestelmä, selainversio ja vastaavat tiedot)
 • kiinnostuksen kohteet ja profilointitiedot markkinoinnin kohdentamiseksi
 • analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot

Lisäksi rekisteriimme voi keräytyä kolmannen osapuolen (Facebook, Youtube, Instagram) ylläpitämissä sosiaalisissa verkostoissa rakennetuilla sivustoillamme evästeiden kautta kerättäviä tilastotietoja sekä mahdollisesti muita sosiaalisten verkostojen tietosuojaselosteissaan kulloinkin kerättäviksi ilmoittamia tietoja.

 

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja alle 16 -vuotiaiden osalta myös näiden huoltajilta, ja yritysasiakkaiden edustajien osalta yritykseltä.

Verkkosivuilla tai –palveluissamme sekä kolmannen osapuolen ylläpitämissä sosiaalisissa verkostoissa rakennetuilla sivuillamme tietoja kerätään sivustoilla vierailijoiden liikkeiden mukaan myös evästeiden avulla, mikäli rekisteröity on hyväksynyt evästeiden käytön.

 

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät ja luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Leipomo Salonen Oy voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisuiden tai palveluiden hankkimiseksi tallennettujen tietojen analysointiin ja käsittelyyn. Myös sosiaalisissa verkostoissa kerättäviä tietoja voidaan käsitellä käyttäen ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisuiden tai tietojen analysointiin ja käsittelyyn. Henkilötietoja jaetaan tällaisten palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi.  Tällöin palveluntarjoajien kanssa on tehty sopimukset siitä, että he käyttävät rekisterinpitäjältä saamiaan tietoja ainoastaan rekisterinpitäjän määräämiin käyttötarkoituksiin.

Joissain tapauksissa käyttämämme ulkopuoliset palveluntarjoajat voivat sijaita ja/tai käsitellä keräämiämme henkilötietoja myös EU:n / Euroopan talousalueen ulkopuolisissa eli niin kutsutuissa kolmansissa maissa. Tällöin varmistamme henkilötietojen kansainvälisten siirtojen oikeudelliset perusteet Privacy Shield –järjestelyn tai EU:n mallipykälien mukaisesti tai varmistaen muutoin, että EU:n tietosuoja-asetuksen kaikki edellytykset tietojen siirrolle sekä käsittelylle kolmansissa maissa täyttyvät.

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei muutoin säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme rekisteriin tallennettuja henkilötietoja niin kauan kuin rekisteröidyn suostumus tietojen käsittelylle on voimassa, kuitenkin korkeintaan 2 vuotta rekisteröidyn viimeisimmästä rekisteröidystä toimenpiteestä.

Kilpailuun osallistumisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja säilytämme kuitenkin korkeintaan 6 kk ajan kilpailun voittajien julkistamisen jälkeen.

Verkkosivuilla ja palveluissamme tai sosiaalisissa verkostoissa kerättyjen henkilötietojen osalta poistamme henkilötiedot verkostojen tietosuojaselosteissa ilmoitetun mukaisesti, kun tietojen käsittelyn ilmoitettu käyttötarkoitus on päättynyt. Pääsääntöisesti nämäkin tiedot poistetaan kahden vuoden kuluessa tietojen rekisteröinnistä.

Poistamme vanhentuneet, tarpeettomat ja virheelliset henkilötiedot heti saatuamme tästä tiedon.

 

Henkilötietojen suojaamista koskevat turvatoimet ja menettelyt

Rekisteriä säilytetään a) sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti teknisin suojakeinoin ja tietosuojamenetelmin ja/tai b) manuaalisessa muodossa lukitussa tilassa.

Henkilötietoja käsittelevät henkilöt on ohjeistettu henkilötietojen käsittelyyn. He ovat salassapitovelvollisuuden alaisia, ja ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen, jossa he ovat sitoutuneet noudattamaan asianmukaista tietoturvaa ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia periaatteita. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä tallennettujen tietojen korjaamista, poistamista tai täydentämistä, mikäli tallennetut tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyn tietojenkäsittelyn ja keruun tarkoituksen kannalta. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan koskevan käsittelyn rajoittamista sekä oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen. Oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen kattaa rekisteröidyn oikeuden saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka on siirretty rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, sekä oikeuden siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, kun käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyn, joka haluaa käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan, on esitettävä tätä koskeva yksilöity pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla.

 

Henkilötietojen käsittelyn kieltäminen, vastustaminen ja rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä peruutuksen ja/tai vastustuksen vaikuttamatta ennen peruuttamista ja/tai vastustamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttamista tai käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa muodossa.

 

Suoramarkkinoinnin vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojen käyttö asiakasmarkkinointiin. Kielto voidaan tehdä sähköpostitse osoitteeseen: myynti@leipomosalonen.fi.     

  

Valituksen tekeminen henkilötietojen käsittelystä

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

Muutokset tietosuojaselosteessa

Leipomo Salonen Oy kehittää jatkuvasti henkilötietosuojakäytäntöjään muuttuvan lainsäädännön ja uusien tarpeiden myötä. Ajantasainen versio markkinoinnin tietosuojaselosteesta ja informointiasiakirjasta löytyy aina verkkosivultamme osoitteesta:

www.leipomosalonen.fi/tietosuoja/